Dlaczego mój program zacina się podczas uruchamiania programu Mandelbrot Brainf ***?

9

Chciałem poprawić swoje umiejętności w C, więc szukam pomysłów na jakiś program.

Ktoś proponuje stworzenie prostego interpretera Brainf ***, a następnie kompilatora. A więc jestem tu.

Utworzyłem interpreter i działa on zgodnie z oczekiwaniami, z wyjątkiem programu Mandelbrot:

A mandelbrot set fractal viewer in brainfuck written by Erik Bosman
+++++++++++++[->++>>>+++++>++>+<<<<<<]>>>>>++++++>--->>>>>>>>>>+++++++++++++++[[
>>>>>>>>>]+[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[>>>>>>>>[-]>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>[-]+
<<<<<<<+++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>>>+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>+<<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+[>>>>>>[>>>>>>>[-]>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>
>>>>>[-]+<<<<<<++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>>+<<<<<<+++++++[-[->>>
>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[[-]>>>>>>[>>>>>
>>[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[->>>>>>+<<+<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>
[>>>>>>>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<+<<<+<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<
<<]>>>>>>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<+<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[[
>>>>>>>>>]+>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[
>+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<[->>[
-<<+>>]<<[->>+>>+<<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<
<<[>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<]>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<+>>>>>>>>]<<<<<<<<<
[>[-]<->>>>[-<<<<+>[<->-<<<<<<+>>>>>>]<[->+<]>>>>]<<<[->>>+<<<]<+<<<<<<<<<]>>>>>
>>>>[>+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>>[-<<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+
<<<<<<[->>>[-<<<+>>>]<<<[->>>+>+<<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>
>>>>>>>]<<<<<<<<<[>>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<<]>>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<
+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[-]<->>>>[-<<<<+>[<->-<<<<<<+>>>>>>]<[->+<]>>>>]<<<[->>>+<<
<]<+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[[>>>>
>>>>>]<<<<<<<<<-<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+<<<[<<<<<<
<<<]>>>>>>>>>[>>>[-<<<->>>]+<<<[->>>->[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<<<<<<<<<[<<<<<
<<<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>>[-<<<<->>>>]+<<<<[->>>>-<[-<<<+>>>]<<<[->
>>+<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<<<<<<
<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]<<<<<<<[->+>>>-<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++++++
+++++++>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<[-]<<]>>[<<<<<<<+<[-<+>>>>+<<[-]]>[-<<[->+>>>-
<<<<]>>>]>>>>>>>>>>>>>[>>[-]>[-]>[-]>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]>>>>>>[>>>>>
[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>[-<<<<<<<<
<+>>>>>>>>>]>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[[>>>>>>>>>]+>[-
]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[>+>>>>>>>>]<<<
<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>>[-<<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<<<[->>[-<<+>>]<
<[->>+>+<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[->>>>
>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<]>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[-]<->>>
[-<<<+>[<->-<<<<<<<+>>>>>>>]<[->+<]>>>]<<[->>+<<]<+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>[-<
<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>+>>>>>>>>
]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>>[-<<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<<<[->>[-<<+
>>]<<[->>+>>+<<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>
[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<]>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[-
]<->>>>[-<<<<+>[<->-<<<<<<+>>>>>>]<[->+<]>>>>]<<<[->>>+<<<]<+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>
[>>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
]>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>++++++++
+++++++[[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<-<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[>>>>>>>>[-<<<<<<<+
>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<<<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>[
-]>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>+>[-<-<<<<+>>>>>]>[-<<<<<<[->>>>>+<++<<<<]>>>>>[-<
<<<<+>>>>>]<->+>]<[->+<]<<<<<[->>>>>+<<<<<]>>>>>>[-]<<<<<<+>>>>[-<<<<->>>>]+<<<<
[->>>>->>>>>[>>[-<<->>]+<<[->>->[-<<<+>>>]<<<[->>>+<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]
+>>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>[-<<<->>>]+<<<[->>>-<[-<<+>>]<<[->>+<<<<<<<<<<<[<<<<<
<<<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<<<<<<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<
[<<<<<<<<<]>>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+>>>>>[>+>>[-<<->>]<<[->>+<<]>>>>>>>>]<<<<<
<<<+<[>[->>>>>+<<<<[->>>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>[->>>+<<<]<]>[->>>-<<<<<<<<<
<<<<<+>>>>>>>>>>>]<<]>[->>>>+<<<[->>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]<]>[->>>+<<<]<<
<<<<<<<<<<]>>>>[-]<<<<]>>>[-<<<+>>>]<<<[->>>+>>>>>>[>+>[-<->]<[->+<]>>>>>>>>]<<<
<<<<<+<[>[->>>>>+<<<[->>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>[->>>>+<<<<]>]<[->>>>-<<<<<<<
<<<<<<<+>>>>>>>>>>]<]>>[->>>+<<<<[->>>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>]>]<[->>>>+<<<<
]<<<<<<<<<<<]>>>>>>+<<<<<<]]>>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<
[>[->>>>>+<<<<[->>>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>[->>>+<<<]<]>[->>>-<<<<<<<<<<<<<<
+>>>>>>>>>>>]<<]>[->>>>+<<<[->>>-<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]<]>[->>>+<<<]<<<<<<<
<<<<<]]>[-]>>[-]>[-]>>>>>[>>[-]>[-]>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>[-<
<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[
[>>>>>>>>>]+>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+
[>+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<[->>
[-<<+>>]<<[->>+>+<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<
<[>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<]>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[
>[-]<->>>[-<<<+>[<->-<<<<<<<+>>>>>>>]<[->+<]>>>]<<[->>+<<]<+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[
>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]>
>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>[-]>>>>+++++++++++++++[[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<-<<<<<
<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[>>>[-<<<->>>]+<<<[->>>->[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<
<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>>[-<<<<->>>>]+<<<<[->>>>-<[-
<<<+>>>]<<<[->>>+<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>
>>>>>>>]<<<<<<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-<<<+>>>]<<<[->>>+>>>>>>[>+>>>
[-<<<->>>]<<<[->>>+<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<+<[>[->+>[-<-<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>[-<<
+>>]<]>[-<<-<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>]<<<]>>[-<+>>[-<<-<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>]<]>
[-<<+>>]<<<<<<<<<<<<<]]>>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+>>>>>[>+>>[-<<->>]<<[->>+<<]>>
>>>>>>]<<<<<<<<+<[>[->+>>[-<<-<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>[-<+>]>]<[-<-<<<<<<<<<<+>>>>
>>>>>>>]<<]>>>[-<<+>[-<-<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]>]<[-<+>]<<<<<<<<<<<<]>>>>>+<<<<<
]>>>>>>>>>[>>>[-]>[-]>[-]>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]>[-]>>>>>[>>>>>>>[-<<<<<
<+>>>>>>]<<<<<<[->>>>>>+<<<<+<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>+>[-<-<<<<+>>>>
>]>>[-<<<<<<<[->>>>>+<++<<<<]>>>>>[-<<<<<+>>>>>]<->+>>]<<[->>+<<]<<<<<[->>>>>+<<
<<<]+>>>>[-<<<<->>>>]+<<<<[->>>>->>>>>[>>>[-<<<->>>]+<<<[->>>-<[-<<+>>]<<[->>+<<
<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>[-<<->>]+<<[->>->[-<<<+>>>]<
<<[->>>+<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<
<<<<<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-<<<+>>>]<<<[->>>+>>>>>>[>+>[-<->]<[->+
<]>>>>>>>>]<<<<<<<<+<[>[->>>>+<<[->>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>[->>>+<<<]>]<[->>>-
<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>]<]>>[->>+<<<[->>>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>]>]<[->>>+<<<
]<<<<<<<<<<<]>>>>>[-]>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<+<<<<<]]>>>>[-<<<<+>
>>>]<<<<[->>>>+>>>>>[>+>>[-<<->>]<<[->>+<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<+<[>[->>>>+<<<[->>>-
<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>[->>+<<]<]>[->>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]<<]>[->>>+<<[
->>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]<]>[->>+<<]<<<<<<<<<<<<]]>>>>[-]<<<<]>>>>[-<<<<+>>
>>]<<<<[->>>>+>[-]>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<+<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>
>>>]<<<<<<<<<[>[->>>>+<<<[->>>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>[->>+<<]<]>[->>-<<<<<<<<
<<<<<+>>>>>>>>>>>]<<]>[->>>+<<[->>-<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>]<]>[->>+<<]<<<<<<<<
<<<<]]>>>>>>>>>[>>[-]>[-]>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]>[-]>>>>>[>>>>>[-<<<<+
>>>>]<<<<[->>>>+<<<+<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>[-<<<<<+>>>>>
]<<<<<[->>>>>+<<<+<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[[>>>>
>>>>>]+>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+[>+>>
>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<[->>[-<<+
>>]<<[->>+>>+<<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>
[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<]>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[-
]<->>>>[-<<<<+>[<->-<<<<<<+>>>>>>]<[->+<]>>>>]<<<[->>>+<<<]<+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>
[>+>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>->>>>>[-<<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<
<<[->>>[-<<<+>>>]<<<[->>>+>+<<<<]+>>>>>>>>>]<<<<<<<<[<<<<<<<<<]]>>>>>>>>>[>>>>>>
>>>]<<<<<<<<<[>>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<<<<<<<<<<]>>[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]<<+>>>
>>>>>]<<<<<<<<<[>[-]<->>>>[-<<<<+>[<->-<<<<<<+>>>>>>]<[->+<]>>>>]<<<[->>>+<<<]<+
<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>[-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>+++++++++++++++[[>>>>>>>>
>]<<<<<<<<<-<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>-]+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+<<<[<<<<<<<<<]
>>>>>>>>>[>>>[-<<<->>>]+<<<[->>>->[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<
]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>>[-<<<<->>>>]+<<<<[->>>>-<[-<<<+>>>]<<<[->>>+<
<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<<<<<<<<]>
>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>->>[-<<<<+>>>>]<<<<[->>>>+<<[-]<<]>>]<<+>>>>[-<<<<
->>>>]+<<<<[->>>>-<<<<<<.>>]>>>>[-<<<<<<<.>>>>>>>]<<<[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>>>[
>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>[-]>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>[-]>>>>]<<<<<<<<<
[<<<<<<<<<]>+++++++++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>+>>>>>>>>>+<<<<<<<<
<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+[-]>>[>>>>>>>>>]<<<<<
<<<<[>>>>>>>[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[->>>>>>+<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>[-]+>>>]<<<<
<<<<<<]]>>>>>>>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+>>[>+>>>>[-<<<<->>>>]<<<<[->>>
>+<<<<]>>>>>>>>]<<+<<<<<<<[>>>>>[->>+<<]<<<<<<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<
<<<<[>[-]<->>>>>>>[-<<<<<<<+>[<->-<<<+>>>]<[->+<]>>>>>>>]<<<<<<[->>>>>>+<<<<<<]<
+<<<<<<<<<]>>>>>>>-<<<<[-]+<<<]+>>>>>>>[-<<<<<<<->>>>>>>]+<<<<<<<[->>>>>>>->>[>>
>>>[->>+<<]>>>>]<<<<<<<<<[>[-]<->>>>>>>[-<<<<<<<+>[<->-<<<+>>>]<[->+<]>>>>>>>]<<
<<<<[->>>>>>+<<<<<<]<+<<<<<<<<<]>+++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>+<<<
<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>[-<<<<<->>>>>]+<<<<<[->>>>>->>[-<<<<<<<+>>>>>>>]<<<<
<<<[->>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>>>>>[-<
<<<<<<->>>>>>>]+<<<<<<<[->>>>>>>-<<[-<<<<<+>>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<<<<<<<<<<<[<<<
<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<<<<<<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<
<<[<<<<<<<<<]>>>>[-]<<<+++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>-<<<<<[<<<<<<<
<<]]>>>]<<<<.>>>>>>>>>>[>>>>>>[-]>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>++++++++++[-[->>>>>>>>
>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>+>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>[-<<<<<<
<<+>>>>>>>>]<<<<<<<<[->>>>>>>>+[-]>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>>>>>>>>[-<<<<<<<+>>>>>>
>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>[-]+>>]<<<<<<<<<<]]>>>>>>>>[-<<<<<
<<<+>>>>>>>>]<<<<<<<<[->>>>>>>>+>[>+>>>>>[-<<<<<->>>>>]<<<<<[->>>>>+<<<<<]>>>>>>
>>]<+<<<<<<<<[>>>>>>[->>+<<]<<<<<<<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>>>>]<<<<<<<<<[>[-]<-
>>>>>>>>[-<<<<<<<<+>[<->-<<+>>]<[->+<]>>>>>>>>]<<<<<<<[->>>>>>>+<<<<<<<]<+<<<<<<
<<<]>>>>>>>>-<<<<<[-]+<<<]+>>>>>>>>[-<<<<<<<<->>>>>>>>]+<<<<<<<<[->>>>>>>>->[>>>
>>>[->>+<<]>>>]<<<<<<<<<[>[-]<->>>>>>>>[-<<<<<<<<+>[<->-<<+>>]<[->+<]>>>>>>>>]<<
<<<<<[->>>>>>>+<<<<<<<]<+<<<<<<<<<]>+++++[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>
+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>>>>>>[>>>>>>[-<<<<<<->>>>>>]+<
<<<<<[->>>>>>->>[-<<<<<<<<+>>>>>>>>]<<<<<<<<[->>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<
<<]>>>>[-]+>>>>>[>>>>>>>>>]>+<]]+>>>>>>>>[-<<<<<<<<->>>>>>>>]+<<<<<<<<[->>>>>>>>
-<<[-<<<<<<+>>>>>>]<<<<<<[->>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>[-]+>>>>>>[>>>>>>
>>>]>[-]+<]]+>[-<[>>>>>>>>>]<<<<<<<<]>>>>>>>>]<<<<<<<<<[<<<<<<<<<]>>>>[-]<<<++++
+[-[->>>>>>>>>+<<<<<<<<<]>>>>>>>>>]>>>>>->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-<<<<<<[<<<<
<<<<<]]>>>]

Nie rozumiem dlaczego, ale mój program utknął w jakiejś niekończącej się pętli. Próbuję debugować go za pomocą gdb, ale trudno jest znaleźć odpowiedni punkt przerwania, aby zobaczyć, dlaczego się zablokował.

Program jest następujący:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Brainfuck instructions
// > Math stuff
#define INCR '+' // +1 on current MS
#define DECR '-' // -1 on current MS
// > Memory slot stuff
#define FORW '>' // Go to next MS
#define BACK '<' // Go to previous MS
// > Logic stuff
#define SJMP '[' // Loop till current MS value is equal to zero
#define EJMP ']' // Jump to the beginning of the loop
// > I/O stuff
#define PRTC '.' // Print character with MS value as ASCII code
#define GETC ',' // Get an user input ASCII character code

typedef unsigned char byte;

// The brainfuck program struct
typedef struct {
   byte *values;
   int size;
   int index;

   byte *loops_starts;
   int loop_size;
   int loop_index;

} BrainfuckProgram;

void initialize(BrainfuckProgram *bfp) {
   bfp->values = malloc(bfp->size * sizeof(*bfp->values));
   bfp->loops_starts = malloc(bfp->size * sizeof(*bfp->loops_starts));
}

int allocate_values(BrainfuckProgram *bfp) {
   byte *newMem = realloc(bfp->values, bfp->size * sizeof(byte));

   if (!newMem) {
      return 1;
   }
   bfp->values = newMem;

   return 0;
}

int allocate_new_loop(BrainfuckProgram *bfp) {
   byte *newMem = realloc(bfp->loops_starts, bfp->loop_size * sizeof(byte));

   if (!newMem) {
      return 1;
   }
   bfp->loops_starts = newMem;

   return 0;
}

void set_value(BrainfuckProgram *bfp, byte value) {
   int tempValue = value < 0 ? 255: value % 256;
   *(bfp->values + bfp->index) = tempValue;
}

int get_value(BrainfuckProgram *bfp) {
   return *(bfp->values + bfp->index);
}

// FILE functions
int get_file_name(int argc, char *argv[], char** fname) {
   if (argc == 1) {
      printf("File name is missing\n");
      return 1;
   }

   *fname = argv[1];
   return 0;
}

int get_file_size(FILE *file) {
  fseek(file, 0L, SEEK_END);
  int size = ftell(file);
  rewind(file);
  return size;
}

// Main function
int main(int argc, char *argv[]) {
   // Vector part
   BrainfuckProgram bfp = {
      .values = NULL,
      .size = 1,
      .index = 0,

      .loops_starts = NULL,
      .loop_index = 0,
      .loop_size = 0

   };


   initialize(&bfp);

   // FILE Part
  char* fname = NULL;
   int error = get_file_name(argc, argv, &fname);
   if (error) {
      goto exit;
   }

  // Create file variable
  FILE *fin = NULL;
  fin = fopen(fname, "r");

  int size = get_file_size(fin);

  // Create a char array of the right size
  byte *prog = NULL;
  prog = malloc(size * sizeof(*prog));
   // Read 1 byte size times
  fread(prog, 1, size, fin);

  for (int i = 0; i < size; i++) {
      byte current = *(prog+i);
    switch (current) {
      case INCR:
            set_value(&bfp, get_value(&bfp) + 1);
        break;

      case DECR:
            set_value(&bfp, get_value(&bfp) - 1);
        break;

      case FORW:
            // if index+1 == size then we are at the
            // last element of the vector cause
            // size = index - 1
            if (bfp.index+1 == bfp.size) {
               bfp.size++;

               int error = allocate_values(&bfp);
               if (error) {
                  printf("an error occured while forwarding pointer");
                  goto close;
               }
            }
            bfp.index++;

        break;

      case BACK:
            // bfp.index == 0 then !bfp.index == true
            if (!bfp.index) {
               printf("can go back from index 0\n");
               goto close;
            }
            bfp.index--;

        break;

      case SJMP:
            if (bfp.loop_index == bfp.size) {
               bfp.loop_size++;

               int error = allocate_new_loop(&bfp);
               if (error) {
                  printf("an error occured while forwarding pointer");
                  goto close;
               }

            }
            bfp.loop_index++;
            *(bfp.loops_starts + bfp.loop_index) = i;

        break;

      case EJMP:
            if (bfp.loop_index == -1) {
               printf("cannot go back");
               goto close;
            }

            if (get_value(&bfp) != 0) {
               i = *(bfp.loops_starts + bfp.loop_index);

            } else {
               bfp.loop_index--;

            }

        break;

      case PRTC:
            printf("%c", get_value(&bfp));

        break;

      case GETC:
            ; // Semicolon here because of the label error
            byte buf;
            scanf("%c", &buf);
            set_value(&bfp, buf);

        break;

    }
  }

   close:
      fclose(fin);

   exit:
      ;

  return 0;
}

Chciałbym również uzyskać porady związane z C dotyczące tego, co zrobiłem źle.

Thomas Teixeira
źródło
1
Myślę, że program jest wystarczająco mały, aby opublikować go w twoim pytaniu, a nie link do niego.
KamilCuk,
1
Przejdź przez kod w debuggerze; i / lub łowić ryby z punktami przerwania podczas pracy i najwyraźniej w nieskończonej pętli
MM
2
Głosuję za użyciem odpowiedniego idiomu malloc zamiast powtarzania nazwy 3 razy 3 razy, jak większość ludzi wydaje się
MM
3
czy możesz wyjaśnić, dlaczego piszesz, value < 0 ? 255: value % 256 kiedy valueznak jest niepodpisany?
MM
2
Mandelbrot jest drogi obliczeniowo, tłumacz nie jest idealny. „Utknięcie” jest nie do odróżnienia od „jeszcze nie zrobione”, gdy nie masz pojęcia, jak długo powinien trwać program. Pozwól mu działać przez noc, śpij z pomysłami na napisanie kompilatora BF.
Hans Passant,

Odpowiedzi:

4

Program Mandelbrot wymaga przyzwoitego czasu, aby uruchomić dobrego tłumacza. Pozdrawiam, cóż, nie jest tak dobrze. Właśnie dlatego „zawiesza się” na początku.

Kilka dobrych pomysłów pod względem wydajności:

 • pętle wstępnego obliczania

Kilka złych pomysłów pod względem wydajności:

 • Korzystanie z abstrakcyjnych funkcji alokacji zamiast wywoływania realloc
 • za pomocą scanfi printfzamiast getchariputchar

Niektóre dziwne rzeczy, które zrobiłeś:

 • Ręczne obcinanie, unsigned chargdy owijanie jest niejawne
 • sprawdzanie, czy an unsigned charjest mniejsze niż 0
 • używając *(x + y)składni zamiast indeksowania tablicx[y]
 • Nie sądzę, że faktycznie używasz tych wstępnie obliczonych pętli, jeśli tak, to prawdopodobnie nie jest to poprawne
 • Prawdopodobnie tworzysz też nową wstępnie obliczoną pętlę za każdym razem, gdy ponownie przejdziesz przez tę pętlę
 • Używanie funkcji get_valuei set_valuezamiast wskaźników (będzie to problem z wydajnością, jeśli nie skompilujesz z optymalizacjami)

Kilka sugestii:

 • Staraj się unikać wywoływania funkcji, gdy nie potrzebujesz tak dużo, jak to możliwe.
 • Napisz kompilator BrainFuck-> C, korzystając z tego odwołania .

Po zastanowieniu, może powinieneś zamiast tego spróbować debugować ten program .

Możesz również użyć mojego tłumacza jako odniesienia, jeśli nie masz nic przeciwko GPLv3. Pamiętaj, że nie oblicza wstępnie pętli.

SS Anne
źródło
Spróbuję zastosować się do wszystkich rad, które mi dałeś, dzięki! Chociaż mam pytanie, co rozumiesz przez wstępnie obliczoną pętlę?
Thomas Teixeira,
1
@ThomasTeixeira allocate_new_loopi loop_index?
SS Anne