Jak wyeliminować narzut JIT w pliku wykonywalnym Julii (z MWE)

9

Korzystam z PackageCompiler, mając nadzieję na utworzenie pliku wykonywalnego, który wyeliminuje narzut związany z kompilacją just-in-time.

Dokumentacja wyjaśnia, że ​​muszę zdefiniować funkcję julia_mainwywołującą logikę mojego programu i napisać „plik snoop”, skrypt wywołujący funkcje, które chciałbym prekompilować. Mój julia_mainbierze jeden argument, lokalizację pliku zawierającego dane wejściowe do analizy. Więc dla uproszczenia mój plik snoop po prostu wykonuje jedno wywołanie julia_mainz określonym plikiem wejściowym. Mam więc nadzieję, że wygenerowany plik wykonywalny będzie działał ładnie i szybko (bez narzutu kompilacji), gdy zostanie wykonany z tym samym plikiem wejściowym.

Ale niestety, nie to widzę. W świeżej instancji Juliijulia_main na pierwsze wykonanie zajmuje około 74 sekund, a na kolejne około 4,5 sekundy. Plik wykonywalny zajmuje około 50 sekund przy każdym wywołaniu.

Moje użycie tej build_executablefunkcji wygląda następująco:

julia> using PackageCompiler

julia> build_executable("d:/philip/source/script/julia/jsource/SCRiPTMain.jl",
            "testexecutable",
            builddir = "d:/temp/builddir4",
            snoopfile = "d:/philip/source/script/julia/jsource/snoop.jl",
            compile = "all",
            verbose = true)

Pytania:

 1. Czy powyższe argumenty są prawidłowe, aby osiągnąć mój cel pliku wykonywalnego bez narzutu JIT?
 2. Wszelkie inne porady dla mnie?

Oto, co dzieje się w odpowiedzi na to wezwanie do build_executable. Wiersze od Start of snoop file execution!do End of snoop file execution!są emitowane przez mój kod.

Julia program file:
 "d:\philip\source\script\julia\jsource\SCRiPTMain.jl"
C program file:
 "C:\Users\Philip\.julia\packages\PackageCompiler\CJQcs\examples\program.c"
Build directory:
 "d:\temp\builddir4"
Executing snoopfile: "d:\philip\source\script\julia\jsource\snoop.jl"
Start of snoop file execution!
 Warning: The 'control file' contains the key 'InterpolateCovariance' with value 'true' but that is not supported. Pass a value of 'false' or omit the key altogether.
 @ ValidateInputs d:\Philip\Source\script\Julia\JSource\ValidateInputs.jl:685
Time to build model 20.058000087738037
Saving c:/temp/SCRiPT/SCRiPTModel.jls
Results written to c:/temp/SCRiPT/SCRiPTResultsJulia.json
Time to write file: 3620 milliseconds
Time in method runscript: 76899 milliseconds
End of snoop file execution!
[ Info: used 1313 out of 1320 precompile statements
Build static library "testexecutable.a":
 atexit_hook_copy = copy(Base.atexit_hooks) # make backup
# clean state so that any package we use can carelessly call atexit
empty!(Base.atexit_hooks)
Base.__init__()
Sys.__init__() #fix https://github.com/JuliaLang/julia/issues/30479
using REPL
Base.REPL_MODULE_REF[] = REPL
Mod = @eval module $(gensym("anon_module")) end
# Include into anonymous module to not polute namespace
Mod.include("d:\\\\temp\\\\builddir4\\\\julia_main.jl")
Base._atexit() # run all exit hooks we registered during precompile
empty!(Base.atexit_hooks) # don't serialize the exit hooks we run + added
# atexit_hook_copy should be empty, but who knows what base will do in the future
append!(Base.atexit_hooks, atexit_hook_copy)

Build shared library "testexecutable.dll":
 `'C:\Users\Philip\.julia\packages\WinRPM\Y9QdZ\deps\usr\x86_64-w64-mingw32\sys-root\mingw\bin\gcc.exe' --sysroot 'C:\Users\Philip\.julia\packages\WinRPM\Y9QdZ\deps\usr\x86_64-w64-mingw32\sys-root' -shared '-DJULIAC_PROGRAM_LIBNAME="testexecutable.dll"' -o testexecutable.dll -Wl,--whole-archive testexecutable.a -Wl,--no-whole-archive -std=gnu99 '-IC:\Users\philip\AppData\Local\Julia-1.2.0\include\julia' -DJULIA_ENABLE_THREADING=1 '-LC:\Users\philip\AppData\Local\Julia-1.2.0\bin' -Wl,--stack,8388608 -ljulia -lopenlibm -m64 -Wl,--export-all-symbols`
Build executable "testexecutable.exe":
 `'C:\Users\Philip\.julia\packages\WinRPM\Y9QdZ\deps\usr\x86_64-w64-mingw32\sys-root\mingw\bin\gcc.exe' --sysroot 'C:\Users\Philip\.julia\packages\WinRPM\Y9QdZ\deps\usr\x86_64-w64-mingw32\sys-root' '-DJULIAC_PROGRAM_LIBNAME="testexecutable.dll"' -o testexecutable.exe 'C:\Users\Philip\.julia\packages\PackageCompiler\CJQcs\examples\program.c' testexecutable.dll -std=gnu99 '-IC:\Users\philip\AppData\Local\Julia-1.2.0\include\julia' -DJULIA_ENABLE_THREADING=1 '-LC:\Users\philip\AppData\Local\Julia-1.2.0\bin' -Wl,--stack,8388608 -ljulia -lopenlibm -m64`
Copy Julia libraries to build directory:
 7z.dll
 BugpointPasses.dll
 libamd.2.4.6.dll
 libamd.2.dll
 libamd.dll
 libatomic-1.dll
 libbtf.1.2.6.dll
 libbtf.1.dll
 libbtf.dll
 libcamd.2.4.6.dll
 libcamd.2.dll
 libcamd.dll
 libccalltest.dll
 libccolamd.2.9.6.dll
 libccolamd.2.dll
 libccolamd.dll
 libcholmod.3.0.13.dll
 libcholmod.3.dll
 libcholmod.dll
 libclang.dll
 libcolamd.2.9.6.dll
 libcolamd.2.dll
 libcolamd.dll
 libdSFMT.dll
 libexpat-1.dll
 libgcc_s_seh-1.dll
 libgfortran-4.dll
 libgit2.dll
 libgmp.dll
 libjulia.dll
 libklu.1.3.8.dll
 libklu.1.dll
 libklu.dll
 libldl.2.2.6.dll
 libldl.2.dll
 libldl.dll
 libllvmcalltest.dll
 libmbedcrypto.dll
 libmbedtls.dll
 libmbedx509.dll
 libmpfr.dll
 libopenblas64_.dll
 libopenlibm.dll
 libpcre2-8-0.dll
 libpcre2-8.dll
 libpcre2-posix-2.dll
 libquadmath-0.dll
 librbio.2.2.6.dll
 librbio.2.dll
 librbio.dll
 libspqr.2.0.9.dll
 libspqr.2.dll
 libspqr.dll
 libssh2.dll
 libssp-0.dll
 libstdc++-6.dll
 libsuitesparseconfig.5.4.0.dll
 libsuitesparseconfig.5.dll
 libsuitesparseconfig.dll
 libsuitesparse_wrapper.dll
 libumfpack.5.7.8.dll
 libumfpack.5.dll
 libumfpack.dll
 libuv-2.dll
 libwinpthread-1.dll
 LLVM.dll
 LLVMHello.dll
 zlib1.dll
All done

julia> 

EDYTOWAĆ

Bałem się, że stworzenie minimalnego działającego przykładu będzie trudne, ale było to proste:

TestBuildExecutable.jl zawiera:

module TestBuildExecutable

Base.@ccallable function julia_main(ARGS::Vector{String}=[""])::Cint
  @show sum(myarray())
  return 0
end

#Function which takes approx 8 seconds to compile. Returns a 500 x 20 array of 1s
function myarray()
  [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;

# PLEASE EDIT TO INSERT THE MISSING 496 LINES, EACH IDENTICAL TO THE LINE ABOVE!

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
end

end #module

SnoopFile.jl zawiera:

module SnoopFile

currentpath = dirname(@__FILE__)
push!(LOAD_PATH, currentpath)
unique!(LOAD_PATH)

using TestBuildExecutable

println("Start of snoop file execution!")
TestBuildExecutable.julia_main()
println("End of snoop file execution!")

end # module

W świeżej instancji Julii julia_mainpierwsze wykonanie zajmuje 8,3 sekundy, a drugie wykonanie zajmuje pół milisekundy:

julia> @time TestBuildExecutable.julia_main()
sum(myarray()) = 10000
 8.355108 seconds (425.36 k allocations: 25.831 MiB, 0.06% gc time)
0

julia> @time TestBuildExecutable.julia_main()
sum(myarray()) = 10000
 0.000537 seconds (25 allocations: 82.906 KiB)
0

Następnie dzwonię build_executable:

julia> using PackageCompiler

julia> build_executable("d:/philip/source/script/julia/jsource/TestBuildExecutable.jl",
            "testexecutable",
            builddir = "d:/temp/builddir15",
            snoopfile = "d:/philip/source/script/julia/jsource/SnoopFile.jl",
            verbose = false)
Julia program file:
 "d:\philip\source\script\julia\jsource\TestBuildExecutable.jl"
C program file:
 "C:\Users\Philip\.julia\packages\PackageCompiler\CJQcs\examples\program.c"
Build directory:
 "d:\temp\builddir15"
Start of snoop file execution!
sum(myarray()) = 10000
End of snoop file execution!
[ Info: used 79 out of 79 precompile statements
All done

Wreszcie w wierszu polecenia systemu Windows:

D:\temp\builddir15>testexecutable
sum(myarray()) = 1000

D:\temp\builddir15>

który uruchomił (moim stoperem) 8 sekund, a uruchomienie zajmuje 8 sekund za każdym razem, gdy jest wykonywane, a nie tylko za pierwszym razem. Jest to spójne z plikiem wykonywalnym wykonującym kompilację JIT za każdym razem, gdy jest uruchamiana, ale plik snoop został zaprojektowany tak, aby tego uniknąć!

Informacje o wersji:

julia> versioninfo()
Julia Version 1.2.0
Commit c6da87ff4b (2019-08-20 00:03 UTC)
Platform Info:
 OS: Windows (x86_64-w64-mingw32)
 CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
 WORD_SIZE: 64
 LIBM: libopenlibm
 LLVM: libLLVM-6.0.1 (ORCJIT, skylake)
Environment:
 JULIA_NUM_THREADS = 8
 JULIA_EDITOR = "C:\Users\Philip\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe"
Philip Swannell
źródło

Odpowiedzi:

1

Wygląda na to, że używasz systemu Windows.

W pewnym momencie PackageCompiler.jl będzie gotowy dla Windows, w którym możesz go wypróbować.

Xiaodai
źródło
Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Wiedziałem o PackageCompilerX, i zachęcające jest, aby zauważyć, że jest on w fazie aktywnej pracy z wydaniem dzisiaj (11 grudnia 19). Będę z tym eksperymentować, ale być może będę musiał być cierpliwy!
Philip Swannell,
1

Rozwiązaniem było rzeczywiście czekać na postęp PackageCompilerX, jak sugeruje @xiaodai.

10 lutego 2020 r. To, co poprzednio PackageCompilerXstało się nowe (wersja 1.0) PackageCompiler, ze znacznie zmienionym interfejsem API i dokładniejszą dokumentacją.

W szczególności powyższe MWE ( zmutowane dla nowego API do PackageCompiler) działa teraz poprawnie bez żadnego narzutu JIT.

Philip Swannell
źródło