Błąd: Nie można określić bieżącego znaku, nie jest to ciąg, liczba, tablica ani obiekt w React-Native dla Androida

9

Za każdym razem, gdy uruchamiam natywny run-android podczas utrzymywania emulatora, pojawia się ten błąd. Reaktywny natywny run-ios pisze całkowicie dobrze.

Error: Command failed: ./gradlew app:installDebug -PreactNativeDevServerPort=8081
:ReactNative:Failed to parse React Native CLI configuration: groovy.json.JsonException: Unable to determine the current character, it is not a string, number, array, or object

The current character read is 'E' with an int value of 69
Unable to determine the current character, it is not a string, number, array, or object
line number 1
index number 0
Error: Invalid attribute nameLine: 16Column: 18Char: .  at error (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/sax/lib/sax.js:651:10)  at strictFail (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/sax/lib/sax.js:677:7)  at SAXParser.write (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/sax/lib/sax.js:1313:13)  at new XmlDocument (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/xmldoc/lib/xmldoc.js:261:15)  at readManifest (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/@react-native-community/cli-platform-android/build/config/readManifest.js:38:10)  at Object.projectConfig (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/@react-native-community/cli-platform-android/build/config/index.js:59:46)  at Object.get project [as project] (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/react-native/node_modules/@react-native-community/cli/build/tools/config/index.js:114:50)  at /Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/react-native/node_modules/@react-native-community/cli/build/commands/config/config.js:8:452  at Array.forEach (<anonymous>)  at _objectSpread (/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/react-native/node_modules/@react-native-community/cli/build/commands/config/config.js:8:392)
^

FAILURE: Build failed with an exception.

* Where:
Script '/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze/node_modules/@react-native-community/cli-platform-android/native_modules.gradle' line: 201

* What went wrong:
A problem occurred evaluating script.
> Failed to parse React Native CLI configuration. Expected running 'npx --quiet --no-install react-native config' command from '/Users/yashatreya/Desktop/Realyze/Realyze' directory to output valid JSON, but it didn't. This may be caused by npx resolving to a legacy global react-native binary. Please make sure to uninstall any global 'react-native' binaries: 'npm uninstall -g react-native react-native-cli' and try again

* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.

* Get more help at https://help.gradle.org

Jak wskazano w komunikacie o błędzie, próbowałem uruchomić, npm uninstall -g react-native react-native-cliale to nie działało.

Informacje o moim środowisku:

System:
  OS: macOS 10.15
  CPU: (4) x64 Intel(R) Core(TM) i5-7360U CPU @ 2.30GHz
  Memory: 29.68 MB / 8.00 GB
  Shell: 3.2.57 - /bin/bash
 Binaries:
  Node: 12.13.0 - /usr/local/bin/node
  Yarn: 1.19.1 - /usr/local/bin/yarn
  npm: 6.12.0 - /usr/local/bin/npm
  Watchman: 4.9.0 - /usr/local/bin/watchman
 SDKs:
  iOS SDK:
   Platforms: iOS 13.0, DriverKit 19.0, macOS 10.15, tvOS 13.0, watchOS 6.0
 IDEs:
  Android Studio: 3.5 AI-191.8026.42.35.5977832
  Xcode: 11.0/11A420a - /usr/bin/xcodebuild
 npmPackages:
  react: 16.9.0 => 16.9.0 
  react-native: ^0.61.4 => 0.61.4 
 npmGlobalPackages:
  react-native-cli: 2.0.1

Android / app / build.gradle poniżej:

apply plugin: "com.android.application"

import com.android.build.OutputFile
project.ext.react = [
  entryFile: "index.js",
  enableHermes: false, // clean and rebuild if changing
]

apply from: "../../node_modules/react-native/react.gradle"

def enableSeparateBuildPerCPUArchitecture = false
def enableProguardInReleaseBuilds = false

def jscFlavor = 'org.webkit:android-jsc:+' 

def enableHermes = project.ext.react.get("enableHermes", false);

android {
  compileSdkVersion rootProject.ext.compileSdkVersion

  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  }

  defaultConfig {
    applicationId "com.realyze"
    minSdkVersion 21 
    targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    multiDexEnabled true

  }
  // rootProject.ext.minSdkVersion
  splits {
    abi {
      reset()
      enable enableSeparateBuildPerCPUArchitecture
      universalApk false // If true, also generate a universal APK
      include "armeabi-v7a", "x86", "arm64-v8a", "x86_64"
    }
  }
  signingConfigs {
    debug {
      storeFile file('debug.keystore')
      storePassword 'android'
      keyAlias 'androiddebugkey'
      keyPassword 'android'
    }
  }
  buildTypes {
    debug {
      signingConfig signingConfigs.debug
    }
    release {
      // Caution! In production, you need to generate your own keystore file.
      // see https://facebook.github.io/react-native/docs/signed-apk-android.
      signingConfig signingConfigs.debug
      minifyEnabled enableProguardInReleaseBuilds
      proguardFiles getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro"
    }
  }
  // applicationVariants are e.g. debug, release
  applicationVariants.all { variant ->
    variant.outputs.each { output ->
      // For each separate APK per architecture, set a unique version code as described here:
      // https://developer.android.com/studio/build/configure-apk-splits.html
      def versionCodes = ["armeabi-v7a": 1, "x86": 2, "arm64-v8a": 3, "x86_64": 4]
      def abi = output.getFilter(OutputFile.ABI)
      if (abi != null) { // null for the universal-debug, universal-release variants
        output.versionCodeOverride =
            versionCodes.get(abi) * 1048576 + defaultConfig.versionCode
      }

    }
  }
}

dependencies {
  implementation project(':react-native-push-notification')
  implementation project(':react-native-sound')
  implementation project(':react-native-audio')
  implementation 'com.android.support:multidex:2.0.1'
  implementation project(':react-native-gesture-handler')
  implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])
  implementation "com.facebook.react:react-native:+" // From node_modules
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0-rc01'
  implementation 'androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0-alpha02'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0'
  implementation project(path: ":@react-native-firebase_auth")
  implementation project(path: ":@react-native-firebase_messaging")
  implementation project(path: ":@react-native-firebase_database")
  implementation project(':react-native-datetimepicker')
  implementation project(path: ":@react-native-firebase_firestore")
  implementation project(path: ":@react-native-firebase_functions")
}

  if (enableHermes) {
    def hermesPath = "../../node_modules/hermes-engine/android/";
    debugImplementation files(hermesPath + "hermes-debug.aar")
    releaseImplementation files(hermesPath + "hermes-release.aar")
  } else {
    implementation jscFlavor
  }
// }

// Run this once to be able to run the application with BUCK
// puts all compile dependencies into folder libs for BUCK to use
task copyDownloadableDepsToLibs(type: Copy) {
  from configurations.compile
  into 'libs'
}

apply from: file("../../node_modules/@react-native-community/cli-platform-android/native_modules.gradle"); applyNativeModulesAppBuildGradle(project)
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Android / build.gradle poniżej:


buildscript {
  ext {
    buildToolsVersion = "28.0.3"
    minSdkVersion = 16
    compileSdkVersion = 28
    targetSdkVersion = 28
  }
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath "com.android.tools.build:gradle:3.4.2"
    classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.2'
  }
}

allprojects {
  repositories {
    mavenLocal()
    maven {
      // All of React Native (JS, Obj-C sources, Android binaries) is installed from npm
      url("$rootDir/../node_modules/react-native/android")
    }
    maven {
      // Android JSC is installed from npm
      url("$rootDir/../node_modules/jsc-android/dist")
    }

    google()
    jcenter()
    maven { url 'https://jitpack.io' }
  }
}

Początkowo otrzymywałem ten błąd: błąd kompilacji React-native: Nie mogłem znaleźć metody implementacji () dla argumentów [jscFlavor] w projekcie ': app' typu org.gradle.api.Project, ale teraz otrzymuję powyższe.

yashatreya
źródło
Jakiego systemu operacyjnego używasz? Odkryłem, że mój problem jest spowodowany uprawnieniami do plików w folderach kompilacji Androida - nie mam pojęcia, co się stało, ale na komputerze z systemem Windows 10 musiałem upewnić się, że uruchomiłem wszystkie moje aplikacje (Android Studio, VS Code, Windows Command) z podwyższonymi uprawnieniami (Uruchom jako administrator).
Tahir Khalid
Używam MacOS
yashatreya
Odtworzyłem projekt za pomocą interfejsu CLI i zaczął działać :-(
Tahir Khalid
@TahirKhalid Czy to znaczy, że zacząłeś zupełnie nowy projekt przy użyciu init-native init? Czy możesz prosić o trochę rozwinięcie, dziękuję
yashatreya
Tak, odtworzyłem projekt, ale tym razem upewniłem się, że uprawnienia są prawidłowe. Chciałbym użyć konsoli MacOS i chmod foldery i pliki, aby zapewnić poprawny dostęp do odczytu / zapisu
Tahir Khalid

Odpowiedzi:

15

ROZWIĄZANIE 1 (pracował dla mnie)

Rozwiązaniem było dla mnie usunięcie następującego wiersza

apply from: file("../../node_modules/@react-native-community/cli-platform-android/native_modules.gradle"); applyNativeModulesAppBuildGradle(project)

Pamiętaj, aby usunąć go wszędzie. Miałem tę linię w build.gradle (aplikacja), a także w settings.gradle .

Następnie uruchom ponownie npx reag-native run-android konsola wyświetli prawdziwy błąd, napraw błąd i odłóż usunięte linie.

W moim przypadku wystąpił błąd, ponieważ korzystałem ze starszej wersji Węzła i za drugim razem Zdarzyło się, że musiałem ponownie zsynchronizować mój projekt


ROZWIĄZANIE 2

Usuń znalezione pliki jako błąd „Bieżący odczyt znaku to„ E ”z wartością całkowitą 69”

Kasowanie

app\build\intermediates\signing_config\debug\out\signing-config.json

pracował także dla innych.


ROZWIĄZANIE 3

Zaktualizuj @ reaguj-native-community / cli do najnowszej wersji.

Dobre kodowanie!

Faustino Gagneten
źródło
Instalacja również z nodejs bezpośrednio na MacOS również działała dla mnie, dziękuję! Wykonywanie instalacji naparu, nawet po odinstalowaniu i ponownym połączeniu nie działało. Zaproponuj kadrowanie odpowiedzi, aby bezpośrednio zaznaczyć pobieranie nodejs, a następnie obejście tego poniżej.
Kelton.Temby
Okazało się, że nadal mam problem. Obejście pomogło mi zobaczyć niewielki błąd składniowy w moim android/app/src/main/AndroidManifest.xmlpliku. Po rozwiązaniu tego problemu mogłem ponownie włączyć pozostałe linie.
Kelton.Temby
1
Dzięki za udostępnienie. Zaktualizuję odpowiedź, aby była bardziej zrozumiała!
Faustino Gagneten
@ Kelton.Temby, możesz edytować moją odpowiedź, aby była bardziej zrozumiała dla innych użytkowników, jak wspomniałeś.
Faustino Gagneten
3

Myślę, że ten problem występuje tylko w nowszej wersji (0.61) Miałem ten sam problem i właśnie użyłem starszej wersji (0.60.0)

 npx react-native init AwesomeProject --version 0.60.0
Ali Mohammad
źródło
1

Po prostu usunąłem folder kompilacji w Androidzie i przejdź do folderu Androida, a następnie w PowerShell napisałem ./gradlewczysty, a następnie cd..=>npx react-native run-android

Lucucas August
źródło
0

Upewnij się, że dane w pliku AndroidManifest.xml znajdują się w cudzysłowie „” nie „”. Zwykle dzieje się tak, gdy konfigurujemy bazę ogniową i kopiujemy wklejając zależności.

Vinny
źródło