Przykład biblioteki PiGPIO dla bit-banging UART

11

Biblioteka PiGPIO http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/index.html wspomina, że ​​jedną z jego funkcji jest „szeregowe łącza programowe przy użyciu dowolnego gpio użytkownika”.

Rozumiem przez to, że można go użyć do wygenerowania oprogramowania UART na dowolnych 2 wolnych pinach GPIO.

Na stronie przykładów projektów nie ma przykładów tej funkcji i nie znalazłem żadnej w Google.

Czy ktoś to zrobił? Jeśli tak, proszę wskazać mi przykład.

Jeśli nie, czy istnieją jakieś alternatywne biblioteki do bit-bangingu UART?

Dzięki,

PhilBot
źródło
Zobacz także: raspberrypi.stackexchange.com/questions/3475/... i raspberrypi.stackexchange.com/questions/24019/... Na ten ostatni odpowiada @joan, wskazując na pigpio, więc może może zaoferować więcej informacji.
Ghanima
Spędziłem kilka dni testując serial oprogramowania Pigpio, wysyłając z Pi do laptopa i odbijając echo laptopa z Pi. Chciałem to napisać, ale wydarzenia wyprzedziły to ćwiczenie. Zobaczę, co mogę znaleźć.
joan

Odpowiedzi:

13

Oto niektóre Pythona, których użyłem do przetestowania niezawodności oprogramowania szeregowego. Strona wejściowa jest dość trywialna. Po prostu wykonujesz odpowiednie otwarte wywołania szeregowe bit bang w Pythonie lub C. Strona wyjściowa jest bardziej zaangażowana, ponieważ musisz użyć przebiegów do zbudowania strumienia bitów.

Kod tutaj używa danych 7-bitowych zamiast 8-bitowych. Test został napisany mniej więcej w tym samym czasie, gdy dodawałem obsługę różnych bitów na bajt.

Kod zapisuje bloki danych binarnych w gpio podłączonym do laptopa (za pomocą klucza szeregowego). Laptop echo przychodzących danych szeregowych do wyjściowej linii szeregowej. Pi odczytuje dane szeregowe na innym gpio.

Kod sprawdza rozbieżności między wysłanymi a odebranymi danymi. Zakłada się, że laptop jest wolny od błędów, więc zakłada się, że wszelkie błędy są w bitach.

Przeglądanie dzienników o wartości mniejszej niż 19,2 kb / s było solidne. Wszystko do 115,2 kb / s było rozsądne (ale wymagałoby sumy kontrolnej), a 230,4 kb / s dawało wskaźnik błędów na poziomie 13%.

#!/usr/bin/env python

# bb_serial.py
# 2014-12-23
# Public Domain

# bit bang transmit and receive of serial data
#
# tested by connecting the arbitrary RX/TX gpios to a USB
# serial dongle plugged in to a Linux box.
#
# on the Linux box set the baud and data bits (cs5-cs8)
#
# stty -F /dev/ttyUSB0 19200 cs8
# cat </dev/ttyUSB0 >/dev/ttyUSB0
#
# so the Linux box echoes back data received from the Pi.
#
# laptop timings deviations
#
# baud exp us  act us
#  50  20000  13310 * 75
#  75  13333  13310
# 110  9091  13310 * 75
# 134  7462   6792 * 150
# 150  6667   6792
# 200  5000   6792 * 150
# 300  3333   3362
#

import sys
import time
import difflib

import pigpio

RX=19
TX=26

MSGLEN=256

if len(sys.argv) > 1:
  baud = int(sys.argv[1])
else:
  baud = 115200

if len(sys.argv) > 2:
  bits = int(sys.argv[2])
else:
  bits = 8

if len(sys.argv) > 3:
  runtime = int(sys.argv[3])
else:
  runtime = 300

ten_char_time = 100.0 / float(baud)

if ten_char_time < 0.1:
  ten_char_time = 0.1

MASK=(1<<bits)-1

# initialise test data

msg = [0] * (MSGLEN+256)

for i in range(len(msg)):
  msg[i] = i & MASK

first = 0

pi = pigpio.pi()

pi.set_mode(TX, pigpio.OUTPUT)

# fatal exceptions off (so that closing an unopened gpio doesn't error)

pigpio.exceptions = False

pi.bb_serial_read_close(RX)

# fatal exceptions on

pigpio.exceptions = True

# create a waveform representing the serial data

pi.wave_clear()

TEXT=msg[first:first+MSGLEN]
pi.wave_add_serial(TX, baud, TEXT)
wid=pi.wave_create()

# open a gpio to bit bang read the echoed data

pi.bb_serial_read_open(RX, baud, bits)

# zero error counts

bad_char = 0
total_char = 0

# run for fixed time

start=time.time()

while (time.time()-start) < runtime:

  pi.wave_send_once(wid)  # transmit serial data
  pi.wave_delete(wid)

  TXTEXT = TEXT

  first += 1
  if first >= MSGLEN:
   first = 0

  TEXT=msg[first:first+MSGLEN]
  pi.wave_add_serial(TX, baud, TEXT,bb_bits=7)

  while pi.wave_tx_busy(): # wait until all data sent
   pass

  wid=pi.wave_create()

  count = 1
  text=""
  lt = 0
  total_char += MSGLEN

  while count: # read echoed serial data
   (count, data) = pi.bb_serial_read(RX)
   if count:
     text += data
     lt += count
   time.sleep(ten_char_time) # enough time to ensure more data

  if text != TXTEXT: # Do sent and received match?
   if lt == MSGLEN: # No, is message correct length?
     for i in range(MSGLEN): # If so compare byte by byte.
      if text[i] != TXTEXT[i]:
        # print("{:2X} {:2X}".format(text[i], TXTEXT[i]))
        bad_char += 1
   else: # Wrong message length, find matching blocks.
     ok = 0
     s=difflib.SequenceMatcher(None, TXTEXT, text)
     for frag in s.get_matching_blocks():
      ok += frag[2] # More matching bytes found.
      # print(frag)
     # print(text, MSGLEN, ok)
     if ok < MSGLEN: # Sanity check.
      bad_char += (MSGLEN - ok)
     else:
      print("*** ERRONEOUS good={} LEN={} ***".format(ok, MSGLEN))

print("secs={} baud={} bits={} bad={:.3f}%".
  format(runtime, baud, bits, float(bad_char)*100.0/float(total_char)))

print("total={} badchar={}".format(total_char, bad_char))

# free resources

pi.wave_delete(wid)

pi.bb_serial_read_close(RX)

pi.stop()

Kłody

harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 230400; done
secs=300 baud=230400 bad=12.610%
total=249344 badchar=31443
secs=300 baud=230400 bad=12.580%
total=247296 badchar=31111
secs=300 baud=230400 bad=12.669%
total=246528 badchar=31232
secs=300 baud=230400 bad=12.274%
total=249600 badchar=30635
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 115200; done
secs=300 baud=115200 bad=0.378%
total=246784 badchar=934
secs=300 baud=115200 bad=0.152%
total=241408 badchar=368
secs=300 baud=115200 bad=0.189%
total=249088 badchar=472
secs=300 baud=115200 bad=0.347%
total=242688 badchar=843
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 57600; done
secs=300 baud=57600 bad=0.080%
total=220416 badchar=177
secs=300 baud=57600 bad=0.066%
total=219392 badchar=145
secs=300 baud=57600 bad=0.099%
total=219904 badchar=218
secs=300 baud=57600 bad=0.084%
total=219136 badchar=184
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 38400; done
secs=300 baud=38400 bad=0.019%
total=206336 badchar=39
secs=300 baud=38400 bad=0.021%
total=206848 badchar=43
secs=300 baud=38400 bad=0.015%
total=206592 badchar=30
secs=300 baud=38400 bad=0.030%
total=206592 badchar=61
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175360 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175360 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174336 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 75; done
secs=300 baud=75 bad=0.000%
total=2048 badchar=0
secs=300 baud=75 bad=0.000%
total=2048 badchar=0
secs=300 baud=75 bad=0.000%
total=2048 badchar=0
secs=300 baud=75 bad=0.000%
total=2048 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174592 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174592 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175360 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174592 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174592 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175360 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174592 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
harry /ram $ for ((i=0;i<4;i++)); do /code/bb_serial.py 19200; done
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=174848 badchar=0
secs=300 baud=19200 bad=0.000%
total=175104 badchar=0
joan
źródło
Z jakiego klucza szeregowego korzystałeś? Starsze mogą być czasem zawodne ...
not2qubit
Do testów użyłem modułu wyjściowego PL2303HX USB To RS232 TTL 5V 3,3V. 1,53 £ w serwisie eBay.
joan
Możesz łatwo przetestować niezawodność klucza sprzętowego; podłącz własny Tx do Rx i uruchom ponownie test
kamera
0

Gdy podłączysz Tx bezpośrednio do Rx w celu przetestowania bez czegokolwiek, co dodałoby błąd, jak klucze sprzętowe, powie ci, jak dobrze biblioteka naprawdę działa.

Użyj GPIO 23 jako Tx i GPIO 24 jako Rx lub innego darmowego GPIO na Raspberry Pi 3b +. Wygląda to dobrze w tej samej kolejności co na pokładzie UART i jest praktycznie obok, tylko 3 piny po prawej stronie, z pinem GND po prawej stronie Rx.

Wyniki:

Until 19200bps no errors.
- 38400 and 57600 bps less 1% error sometimes
- 115200bps was 10-20% error or so
- 230400bps over 80% error or so

Jeśli możesz żyć z 19200 lub mniej, bez konieczności używania sum kontrolnych ani konwerterów SPI / I2C na UART - powinno być dobrze.

Donghelan
źródło