hcitool scan mówi Brak takiego urządzenia

11

Korzystanie z Raspberry Pi 3, test systemu Linux 4.4.9-v7 + # 884 SMP Pt 6 maja 17:28:59 BST 2016 armv7l GNU / Linux

root@raspberry:/home/user# hcitool scan
Device is not available: No such device

Co może być tutaj problemem?

Zaktualizowałem do najnowszej wersji

#sudo rpi-update

Zainstalowałem rpi-bluetooth

#sudo apt-get install rpi-bluetooth

Można to zobaczyć z dmesg:

root@raspberry:/home/user# dmesg | grep Blue
[  43.442353] Bluetooth: Core ver 2.21
[  43.442453] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  43.442477] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  43.442494] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  43.442528] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  73.520196] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  73.520215] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  73.520238] Bluetooth: BNEP socket layer initialized

EDYTOWAĆ:

To może być również interesujące, dlaczego nie ma tutaj Bluetooth ?:

root@raspberry:/home/user# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no

EDYCJA 2: Próbowałem ponownie zainstalować pi-bluetooth

user@raspberry:~ $ sudo apt-get purge bluez-firmware
[sudo] password for user: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
 bluez-firmware* pi-bluetooth*
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 240 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 47373 files and directories currently installed.)
Removing pi-bluetooth (0.1.0) ...
Purging configuration files for pi-bluetooth (0.1.0) ...
Removing bluez-firmware (1.2-3+rpi1) ...

user@raspberry:~ $ sudo apt-get install pi-bluetooth
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 bluez-firmware
The following NEW packages will be installed:
 bluez-firmware pi-bluetooth
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/92.8 kB of archives.
After this operation, 240 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Selecting previously unselected package bluez-firmware.
(Reading database ... 47354 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bluez-firmware_1.2-3+rpi1_all.deb ...
Unpacking bluez-firmware (1.2-3+rpi1) ...
Selecting previously unselected package pi-bluetooth.
Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.0_armhf.deb ...
Unpacking pi-bluetooth (0.1.0) ...
Setting up bluez-firmware (1.2-3+rpi1) ...
Setting up pi-bluetooth (0.1.0) ...
Job for hciuart.service failed. See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details.

Podejrzewam, że ostatni błąd ma coś z tym wspólnego: zadanie dla hciuart.service nie powiodło się. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „systemctl status hciuart.service” i „journalctl -xn”.

user@raspberry:~ $ sudo journalctl -xn
-- Logs begin at Sun 2016-05-08 19:48:33 CEST, end at Sun 2016-05-08 19:58:07 CEST. --
May 08 19:52:46 raspberry systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: Unit hciuart.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit hciuart.service has failed.
-- 
-- The result is failed.
May 08 19:52:46 raspberry systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
May 08 19:52:46 raspberry hciattach[1279]: Can't initialize device: Success
May 08 19:52:46 raspberry hciattach[1279]: bcm43xx_init


user@raspberry:~ $ systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2016-05-08 19:52:46 CEST; 6min ago
 Process: 1279 ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/ttyAMA0 bcm43xx 921600 noflow - (code=exited, status=1/FAILURE)
user@raspberry:~ $ 
www.jensolsson.se
źródło
To nie powinno mieć znaczenia, ale co, jeśli nazwiesz hcitool z sudo?
okradać
Bez różnicy, już uruchomiłem sudo bash, więc jestem w powłoce roota
www.jensolsson.se
Czy rozwiązałeś ten problem? Zastanawiam się, jak to rozwiązałeś
mozcelikors
1
Widzę ten sam problem na moim Pi 3 Model B V1.2 i stwierdziłem, że włożenie dokładnie tej samej karty SD w moim Pi 3 B + działało bez problemu. Jeśli masz inne Pi 3, może wypróbuj to i sprawdź, czy to działa? Inni zgłaszali ten problem w przeszłości, ale poprawki oprogramowania działały dla nich i ciągle mi się nie udawały. Nie mogę dołączyć do modułu BT. github.com/raspberrypi/linux/issues/1314#issuecomment-190788662 , stackoverflow.com/questions/44554255/… , archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=10770
Will Haley

Odpowiedzi:

4

Miałem ten sam problem

pi@jarvis:~ $ hcitool dev
Devices:

z nieaktywną usługą hciuart

pi@jarvis:~ $ systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
  Active: inactive (dead)

Po

pi@jarvis:~ $ sudo systemctl start hciuart.service

Mam

pi@jarvis:~ $ systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
  Active: active (running) since Sat 2017-05-20 17:42:40 CEST; 2s ago

i

pi@jarvis:~ $ hcitool dev
Devices:
  hci0  B8:27:EB:E5:7C:B0
Alexylem
źródło
2

Sprawdź, czy w pliku /boot/config.txt nie ma pozycji podobnej do

dtoverlay=pi3-disable-bt 

i upewnij się, że ten wiersz został skomentowany, dodając # na początku wiersza. Jeśli nie zostanie to skomentowane, linia ta odłączy bluetooth od UART i zamiast tego połączy UART z pinami GPIO. Mam nadzieję, że to działa dla Ciebie!

tim
źródło
0

Nie używać BerryBoot, a następnie spróbuj sudo apt-get updatei sudo apt-get upgrade. Lub możesz ponownie zainstalować najnowszą raspbianz oficjalnej strony.

Samuel
źródło
1
Skąd wiesz, że OP używa BerryBoot i dlaczego nie powinien go używać?
Dmitry Grigoryev