Jak odczytać podpis funkcji, w tym domyślne wartości argumentów?

129

Biorąc pod uwagę obiekt funkcji, jak mogę uzyskać jego podpis? Na przykład dla:

def myMethod(firt, second, third='something'):
  pass

Chciałbym dostać "myMethod(firt, second, third='something')".

Spì
źródło
3
Czy mógłbyś rozwinąć swoje konkretne pytanie i może podać przykład z oczekiwanym rezultatem?
jhwist
Prawdopodobnie szuka funkcji w bibliotekach Pythona lub innych firm, która zwróci sygnaturę metody (nazwy i typy parametrów oraz wartość zwracaną) na podstawie nazwy metody.
Michael Petrotta,
1
Podpis jak to nazwać i takie? Spróbuj help(yourmethod)np.help(map)
Nick T
Tylko parametry: stackoverflow.com/questions/218616/…
Ciro Santilli 郝海东 冠状 病 六四 事件 法轮功

Odpowiedzi:

187
import inspect

def foo(a, b, x='blah'):
  pass

print(inspect.getargspec(foo))
# ArgSpec(args=['a', 'b', 'x'], varargs=None, keywords=None, defaults=('blah',))

Należy jednak pamiętać, że inspect.getargspec()jest to przestarzałe od wersji Python 3.0.

Python 3.0-3.4 zaleca inspect.getfullargspec().

Python 3.5+ poleca inspect.signature().

unutbu
źródło
AttributeError: obiekt „module” nie ma atrybutu „getargspec”
Spì
3
@Spi, wywołujesz inspect.getargspecmoduł, a nie funkcję.
Mike Graham
Dzięki, problem dotyczył Eclipse, które nie
widziało
Jeśli funkcja ma adnotacje argumentów lub argumenty zawierające tylko słowa kluczowe (= jeśli używasz Pythona 3), musisz getfullargspeczamiast tego wywołać . ( ValueError: Function has keyword-only arguments or annotations, use getfullargspec() API which can support them)
badp
2
@darth_coder: W Pythonie2, getargspecpodnosi się, TypeErrorjeśli dane wejściowe nie są rozpoznawane jako funkcja Pythona - to znaczy funkcja zaimplementowana w Pythonie. W CPythonie Exception.__init__jest zaimplementowany w C, stąd TypeError. Będziesz musiał sprawdzić kod źródłowy, aby zrozumieć sygnaturę połączenia. W Pythonie3 getargspecjest zaimplementowany inaczej i tam inspect.getargspec(Exception.__init__)zwraca ArgSpecinstancję.
unutbu
44

Prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem znalezienia podpisu dla funkcji byłoby help(function):

>>> def function(arg1, arg2="foo", *args, **kwargs): pass
>>> help(function)
Help on function function in module __main__:

function(arg1, arg2='foo', *args, **kwargs)

Ponadto w Pythonie 3 do inspectwywoływanego modułu dodano metodę signature, która ma reprezentować sygnaturę wywoływalnego obiektu i jego adnotację zwrotną :

>>> from inspect import signature
>>> def foo(a, *, b:int, **kwargs):
...   pass

>>> sig = signature(foo)

>>> str(sig)
'(a, *, b:int, **kwargs)'

>>> str(sig.parameters['b'])
'b:int'

>>> sig.parameters['b'].annotation
<class 'int'>
Stefan van den Akker
źródło
3
inspect.signaturejest również dostępny dla Pythona 2 za pośrednictwem funcsigsprojektu backport: pypi.python.org/pypi/funcsigs
ncoghlan
14
#! /usr/bin/env python

import inspect
from collections import namedtuple

DefaultArgSpec = namedtuple('DefaultArgSpec', 'has_default default_value')

def _get_default_arg(args, defaults, arg_index):
  """ Method that determines if an argument has default value or not,
  and if yes what is the default value for the argument

  :param args: array of arguments, eg: ['first_arg', 'second_arg', 'third_arg']
  :param defaults: array of default values, eg: (42, 'something')
  :param arg_index: index of the argument in the argument array for which,
  this function checks if a default value exists or not. And if default value
  exists it would return the default value. Example argument: 1
  :return: Tuple of whether there is a default or not, and if yes the default
  value, eg: for index 2 i.e. for "second_arg" this function returns (True, 42)
  """
  if not defaults:
    return DefaultArgSpec(False, None)

  args_with_no_defaults = len(args) - len(defaults)

  if arg_index < args_with_no_defaults:
    return DefaultArgSpec(False, None)
  else:
    value = defaults[arg_index - args_with_no_defaults]
    if (type(value) is str):
      value = '"%s"' % value
    return DefaultArgSpec(True, value)

def get_method_sig(method):
  """ Given a function, it returns a string that pretty much looks how the
  function signature would be written in python.

  :param method: a python method
  :return: A string similar describing the pythong method signature.
  eg: "my_method(first_argArg, second_arg=42, third_arg='something')"
  """

  # The return value of ArgSpec is a bit weird, as the list of arguments and
  # list of defaults are returned in separate array.
  # eg: ArgSpec(args=['first_arg', 'second_arg', 'third_arg'],
  # varargs=None, keywords=None, defaults=(42, 'something'))
  argspec = inspect.getargspec(method)
  arg_index=0
  args = []

  # Use the args and defaults array returned by argspec and find out
  # which arguments has default
  for arg in argspec.args:
    default_arg = _get_default_arg(argspec.args, argspec.defaults, arg_index)
    if default_arg.has_default:
      args.append("%s=%s" % (arg, default_arg.default_value))
    else:
      args.append(arg)
    arg_index += 1
  return "%s(%s)" % (method.__name__, ", ".join(args))


if __name__ == '__main__':
  def my_method(first_arg, second_arg=42, third_arg='something'):
    pass

  print get_method_sig(my_method)
  # my_method(first_argArg, second_arg=42, third_arg="something")
Arup Malakar
źródło
Jakieś wyjaśnienie, co to ma robić?
grantmcconnaughey
1
Dodano komentarze do przykładu kodu, mam nadzieję, że to pomoże.
Arup Malakar
Cudowne rzeczy. Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś mógł dostosować go do pracy z def foo(a, *, b:int, **kwargs)foo(4, b=3.3)
wywołaną
8

Spróbuj wezwać helpobiekt, aby się o tym dowiedzieć.

>>> foo = [1, 2, 3]
>>> help(foo.append)
Help on built-in function append:

append(...)
  L.append(object) -- append object to end
Mike Graham
źródło
7

Może trochę za późno na imprezę, ale jeśli chcesz również zachować kolejność argumentów i ich wartości domyślne , możesz użyć modułu Abstract Syntax Tree (ast) .

Oto dowód słuszności koncepcji (uważaj na kod, aby posortować argumenty i dopasować je do wartości domyślnych, zdecydowanie można ulepszyć / uczynić bardziej przejrzystym):

import ast

for class_ in [c for c in module.body if isinstance(c, ast.ClassDef)]:
  for method in [m for m in class_.body if isinstance(m, ast.FunctionDef)]:
    args = []
    if method.args.args:
      [args.append([a.col_offset, a.id]) for a in method.args.args]
    if method.args.defaults:
      [args.append([a.col_offset, '=' + a.id]) for a in method.args.defaults]
    sorted_args = sorted(args)
    for i, p in enumerate(sorted_args):
      if p[1].startswith('='):
        sorted_args[i-1][1] += p[1]
    sorted_args = [k[1] for k in sorted_args if not k[1].startswith('=')]

    if method.args.vararg:
      sorted_args.append('*' + method.args.vararg)
    if method.args.kwarg:
      sorted_args.append('**' + method.args.kwarg)

    signature = '(' + ', '.join(sorted_args) + ')'

    print method.name + signature
Jir
źródło
Zauważ, że argumenty inne niż domyślne nie mogą następować po argumentach domyślnych , więc możemy po prostu dopasować je od końca?
Evgeni Sergeev
5

Jeśli wszystko, co próbujesz zrobić, to wydrukować funkcję, użyj pydoc.

import pydoc  

def foo(arg1, arg2, *args, **kwargs):                                  
  '''Some foo fn'''                                          
  pass                                                 

>>> print pydoc.render_doc(foo).splitlines()[2]
foo(arg1, arg2, *args, **kwargs)

Jeśli próbujesz faktycznie przeanalizować sygnaturę funkcji, użyj argspec modułu inspekcji. Musiałem to zrobić podczas sprawdzania poprawności funkcji skryptu przechwytującego użytkownika w ogólnej strukturze.

Al Conrad
źródło
3

Przykładowy kod:

import inspect
from collections import OrderedDict


def get_signature(fn):
  params = inspect.signature(fn).parameters
  args = []
  kwargs = OrderedDict()
  for p in params.values():
    if p.default is p.empty:
      args.append(p.name)
    else:
      kwargs[p.name] = p.default
  return args, kwargs


def test_sig():
  def fn(a, b, c, d=3, e="abc"):
    pass

  assert get_signature(fn) == (
    ["a", "b", "c"], OrderedDict([("d", 3), ("e", "abc")])
  )
weaming
źródło
2

Użyj% pdef w wierszu poleceń (IPython), wydrukuje tylko podpis.

na przykład %pdef np.loadtxt

 np.loadtxt(fname, dtype=<class 'float'>, comments='#', delimiter=None, converters=None, skiprows=0, usecols=None, unpack=False, ndmin=0, encoding='bytes')
liyuan
źródło