Nie można uruchomić niestandardowego obrazu Raspbian z „nie znaleziono init”

11

Buduję niestandardowy obraz SD Raspbian za pomocą debootstrap, a powstały obraz nie uruchamia Kernel panic - not syncing: No init found.się zarówno na moim Raspberry Pi, jak i pod qemu. Mogę z powodzeniem uruchomić obraz 2012-07-15-wheezy-raspbian na obu (choć z inną kartą SD na Pi). Do qemu używam jądra z XEC Design .

% qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1136 -kernel /usr/local/share/qemu/kernel-qemu -m 256 -drive file=raspbian3.img -serial stdio -append "dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=tty1,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 elevator=noop"
...
EXT3-fs (sda2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT2-fs (sda2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 132K
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[<c001a1cc>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<c037ada0>] (panic+0x58/0x180)
[<c037ada0>] (panic+0x58/0x180) from [<c000857c>] (init_post+0x7c/0xcc)
[<c000857c>] (init_post+0x7c/0xcc) from [<c0475834>] (kernel_init+0xec/0x11c)

Dodanie init=/bin/bashdo wiersza poleceń jądra nie pomaga:

Failed to execute /bin/bash. Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.

Mój obraz zawiera /booti /partycji, i wydaje się zawierać właściwe rzeczy:

% fdisk -l raspbian3.img

Disk raspbian3.img: 499 MB, 499999744 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60 cylinders, total 976562 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
raspbian3.img1  *    1024   132095    65536  c W95 FAT32 (LBA)
raspbian3.img2     132096   976561   422233  83 Linux

% mount | grep raspbian
/dev/mapper/loop1p2 on /tmp/raspbian type ext4 (rw)
/dev/mapper/loop1p1 on /tmp/raspbian/boot type vfat (rw)

% ls /tmp/raspbian/
bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin selinux srv sys tmp usr var
% ls /tmp/raspbian/boot
arm128_start.elf arm224_start.elf bootcode.bin config.txt     kernel_emergency.img loader.bin
arm192_start.elf arm240_start.elf cmdline.txt  kernel_cutdown.img kernel.img      start.elf
% ls /tmp/raspbian/sbin/*init*
/tmp/raspbian/sbin/init
% ls /tmp/raspbian/bin/*sh*
/tmp/raspbian/bin/bash /tmp/raspbian/bin/dash

Skrót SHA1 /sbin/initna moim obrazie jest nawet zgodny z hasłem 2012-07-15-wheezy-raspbian.

To jest mój skrypt, a obraz można pobrać tutaj .

#!/bin/sh
set -ev

# Author: Michael Gorven <http://michael.gorven.za.net/>

IMAGE="${1?Please specify output image name.}"
IMAGE_SIZE=500
BOOT_SIZE=64
ALIGN_SECTORS=1024
ALIGN_FSBLOCKS="$(($ALIGN_SECTORS*512/4096))"
MIRROR="http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian"
PACKAGES="openssh-server sudo ntp fake-hwclock"

bootstrap() {
  if [ ! "$BUILDROOT" ]; then
    echo "BUILDROOT is empty, aborting."
    exit 1
  fi

  qemu-debootstrap --arch=armhf --keyring=~/.gnupg/pubring.gpg wheezy "$BUILDROOT" "$MIRROR"
}

configure() {
  if [ ! "$BUILDROOT" ]; then
    echo "BUILDROOT is empty, aborting."
    exit 1
  fi

  cat > "$BUILDROOT/etc/apt/sources.list" <<-EOF
  deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
  EOF

  cat > "$BUILDROOT/etc/apt/sources.list.d/mene.list" <<-EOF
  deb http://archive.mene.za.net/raspbian wheezy contrib
  EOF

  cat > "$BUILDROOT/etc/apt/sources.list.d/raspi.list" <<-EOF
  deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy main untested
  EOF

  if [ "$http_proxy" ]; then
    cat > "$BUILDROOT/etc/apt/apt.conf.d/30proxy" <<-EOF
    Acquire::http::proxy "$http_proxy";
    EOF
  fi

  wget -O- http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key | chroot "$BUILDROOT" apt-key add -
  wget -O- http://archive.mene.za.net/key.asc | chroot "$BUILDROOT" apt-key add -

  chroot "$BUILDROOT" apt-get --yes update
  chroot "$BUILDROOT" apt-get --yes install raspberrypi-bootloader libraspberrypi-bin $PACKAGES
  chroot "$BUILDROOT" apt-get --yes clean

  cp "$BUILDROOT/boot/arm128_start.elf" "$BUILDROOT/boot/start.elf"

  cat > "$BUILDROOT/boot/config.txt" <<-EOF
  disable_overscan=1
  EOF

  cat > "$BUILDROOT/boot/cmdline.txt" <<-EOF
  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
  EOF

  chroot "$BUILDROOT" adduser --disabled-password --gecos 'rpi,,,,' rpi
  echo 'rpi:rpi' | chroot "$BUILDROOT" chpasswd
  chroot "$BUILDROOT" adduser rpi sudo
  chroot "$BUILDROOT" adduser --disabled-login --shell /bin/false --gecos 'XBMC,,,' xbmc

  cat >> "$BUILDROOT/etc/network/interfaces" <<-EOF
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  EOF

  echo "xbmc" > "$BUILDROOT/etc/hostname"

  cat > "$BUILDROOT/etc/fstab" <<-EOF
  /dev/mmcblk0p1 /boot  vfat  defaults  0  0
  /dev/mmcblk0p2 /    ext4  errors=remount-ro,noatime,nodiratime  0  0
  EOF

  cat >> "$BUILDROOT/etc/modules" <<-EOF
  vchiq
  snd_bcm2835
  EOF
}

mkimage() {
  dd if=/dev/zero of="$IMAGE" bs=1MB count=0 seek="$IMAGE_SIZE"
  cat | sfdisk --quiet --unit S --force "$IMAGE" <<-EOF
  $ALIGN_SECTORS,$(($BOOT_SIZE*2048)),c,*
  $(($ALIGN_SECTORS+$BOOT_SIZE*2048)),,L

  EOF

  LOOP="$(basename $(losetup -f))"
  kpartx -a "$IMAGE"
  BOOT="/dev/mapper/${LOOP}p1"
  ROOT="/dev/mapper/${LOOP}p2"

  mkfs.vfat -F 32 -n boot "$BOOT"
  mkfs.ext4 -b 4096 -E stride=$ALIGN_FSBLOCKS,stripe-width=$ALIGN_FSBLOCKS -m 1 -L root "$ROOT"

  MNT="$(mktemp -d --tmpdir raspbian.XXXXXX)"
  mount "$ROOT" "$MNT"
  mkdir "$MNT/boot"
  mount "$BOOT" "$MNT/boot"

  rsync -rtvPHAX "$BUILDROOT" "$MNT"

  umount "$MNT/boot"
  umount "$MNT"

  kpartx -d "$IMAGE"
}

BUILDROOT="$(mktemp -d $PWD/raspbian.XXXXXX)/root/"
bootstrap
configure
mkimage
mgorven
źródło
Ciekawy. Jedyne, o czym myślę, to to, że init nie został skompilowany dla tej samej architektury co jądro.
Jivings
1
@Jivings Mój skrót SHA1 /sbin/initpasuje do pliku na oficjalnym obrazie Raspbian ...
mgorven
Wszystko, co dowodzi, że twój init jest taki sam jak oficjalny. Nie to powiedziałem. Jądro mogło zostać skompilowane z różnymi flagami
Jivings,
@ Jivings Och, racja. O ile rozumiem, jądro jest zewnętrzne podczas korzystania z Qemu, więc to samo i oficjalny obraz działa.
mgorven
Jak wypada cmdline.txtporównanie z Fundacją?
Alex Chamberlain,

Odpowiedzi:

5

Problem polegał na tym, że rsync z katalogu kompilacji do obrazu nie kopiował urządzenia i plików specjalnych i nie zachowywał wystarczającej liczby atrybutów pliku. Konkretnie, musiałem dodać --archive, --devicesi --specialsopcje, więc komenda teraz wyglądać następująco:

rsync --archive --devices --specials --hard-links --acls --xattrs --sparse --verbose

Teraz działa dobrze pod Qemu.

mgorven
źródło
Zamierzasz to napisać? Byłoby wspaniale jako pytanie z odpowiedzią; Jak zbudować niestandardowy obraz Raspbian?
Alex Chamberlain,
Czy nie lepiej byłoby zrobić blog na temat tworzenia niestandardowego obrazu zamiast robić to w odpowiedzi. Jestem pewien, że nie będzie to kilka linii kodu.
Piotr Kula,
@AlexChamberlain Spróbuję znaleźć czas, aby to zrobić.
mgorven
Na moim blogu opublikowałem działający skrypt .
mgorven
0

Ten komunikat o błędzie prosi o initramfs w celu zamontowania głównego systemu plików. Myślę, że dodałeś lub usunąłeś zły sterownik lub funkcję i jądro nie może poprawnie się uruchomić. To wyjaśnia również, dlaczego oficjalny obraz uruchamia się normalnie.

Jeśli to jest naprawdę problem, masz dwie opcje:

 1. Znajdź sterownik lub funkcję, która została usunięta i umieść ją z powrotem. Upewnij się także, aby NIE maskować jako moduł, ale wbudowane nito głównego obrazu jądra. Polecam ten.
 2. Utwórz initramfs. Zbyt kłopotliwe, nie rób tego.
Willian Paixao
źródło